شهادت امیرالمونین حضرت علی(ع)
موضوع:
...................................................................................................................

من کویرم لب من تشنه ی باران علی ست

این لب تشنه ی پر شور، غزلخوان علی ست

این که گسترده تر از وسعت آفاق شده است

به یقین سفره ی گسترده ی دامان علی ست

منّت نان و نمک نیست سر سفره ی او

پس خوشا آن که در این دنیا مهمان علی ست

آتش اشکی اگر در غزلم شعله ور است

بی گمان قطره ای از درد فراوان علی ست

لحظه ای پرتو حسنش ز تجلی دم زد

که جهان، آینه در آینه حیران علی ست

کعبه یکبار دهان را به سخن وا کرده است

تا بدانیم کلید در این خانه علی ست

از دم صبح ازل نام علی را می خواند

دل که تا شام ابد دست به دامان علی ست

السلام علیک یا امیرالمونینن یاعلی بن ابی طالب(ع)

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
لحظه های بدون توبودن پیرم میکند
موضوع:
...................................................................................................................

آقای من لحظه های بدون تو بودن پیرم میکند تاکی باید انتظاربکشم تاکی جمعه هارا یک به یک بشمارم وچشم به راه بمانم؟!

کدام جمعه خواهی آمد؟! کدام مجلس خواهی رفت؟! دلم گرفته آقای خوبی ها؟!

صدایم را میشنوی؟! یادراعماق گناه ومعصیت فرورفته ام؟! آقای من دلم گرفته ازغربت تنهایی خودم حال غربتت را لمس میکنم!!!

میدانم آن قدرنوکربدی هستم که روی ماهت را زمن برمی گردانی!!! تپش ونفسهایم را از من بگیر چرا که لایق نیستم نوکر خوبی باشم ولایق گریه هایی که برایم میکنی نیستم چراکه من بی ارزش تراز این همه محبتم...

کاش میشد که دلم فقط برای تو میتپید کاش میشد مرا بادعای خودت سربه راه میکردی .....

دلم به وسعت تمام غربتت وتمام لحظه های غیبتت تنگ شده وگرفته گویی دیگر نفسهای آخر من است ...

فقط یک خواهش شب اول قبربه بالینم بازآی وبگو تونوکرخوبی بودی آیا میشود؟!!!

                                                الهّم عجّل لولیک الفرج !!!!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
سلام خدا
موضوع:
...................................................................................................................

 

سلام به گرمی وجودتو،سلام به بخشندگی ومهربانی تو،سلام به نزدیکی تو،سلام به خالق ومعشوقم سلام به خدایی که ستارگناهان من است،سلام.

گرچه خوب مبدانم که مدانی که پرخطاوپرگناه ومعصیتم بازهم باتمام مهربانی ولطف وعطایت مراقبول میکنی ونمیگذاری کسی ازاعمال ناپسندمن باخبرشودوباتمام گناهان ودل شکستگیم وپرازغم وتنهایی روبه توکرده ام.

قدوس من گرچه بدوناسپاس بودم ازمحبتهای بیکرانه توامابازهم توباتمام وجودت به من عنایت کردی تاسربه راهم کنی اما...!

من مانندفرزندیم که پدرش اوراازخطایش رانده وپس ازپشیمانی وسرافکندگی بازگشته وژدرآغوش گرمش رابازمینماید توهم خدای منی من هم که باتمام وجودباندامت روبه تومی آورم توآغوشت رابازمیکنی وبه من خوش آمدمیگویی.

دوست دارم ازگناهانم بازگردم وتومرامانندکودک معصوم وتازه تولد یافته ژاک کنی تاازصفرشروع کنم.

بارالها!میخواهم تاابدمجنون توباشم ولی بایدکمکم کنی معبودمن.

کاش میشدتوازآنچه که دردلم میگذردوعبورمیکند به لطف وکرمت به من عطامیکردی.......

نمیدانم صدایم رامیشنوی؟!نکندملائک میگویند:خداوندا!دهان این بنده گناه کارت راببندکه بوی گندوبددهانش فضای عطراگین عرش راپرکرده است،نکنداینقدرحاجتم رازودعطامیکنی دلیلش این است!یامرابه حال خودواگذاشته ای؟!

نه....نه....من به تووکراماات ومحبتهای بیکرانه ات امیدوارم وایمان دارم که نمیگذاری دست خالی ازدرخانه ات بیرون روم.

توبیایک راه وروزنه نشانم بده ومراازخواب غفلت بیدارکن تابفهمم مرادوست داری ومرابه حال خودرهانکرده ای.......!

                                                                                                             

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
بوی فاطمیِه
موضوع:
...................................................................................................................

 

بازهم بک دهه ازفاطمیه گذشت ودرآستانه دهه دوم فاطمیه ایم چه زودگذشت دهه اول! چقدر زودگذشت عمرمون!چقدرجمعه هاگذشت و منتقم حضرت فاطمه(س)نیامددیگرچقدرصبروانتظار؟!دیگرچقدردوری ازخداواهل بیت(ع)؟!دیگرچقددرمقابل چشمان اهل بیت گناه ومعصیت کنیم؟!تاکی نمک بخوریم ونمکدان بشکنیم؟!آقای خوبیهاآقای خوب من مولای من صاحب الزمان من بیاخودت برای آمدنت دعاکن ای مادرسادات بیاشمابرای ظهور فرزندتون دعاکنین تامنتقم خون شماواهل بیت(ع)ظهورکندوازپشت ابربیرون بیایدوجهان راپرازنورامیدوایمان وشادی ببخشد.

گرچه نوکرم امانوکرخوبی برایتان نبوده ام خودتان شفاعت کنید تامن دیگرواردمیدان معاصی نشوم وقلب شمااهل بیت(ع)ومادرسادات رانشکنم وخاطراتان راازخودمان ناراحت نکنم.

آقای من دیگرچقدرگریه براعمال وپرونده سیاه من؟!دیگرتاکی میخواهم ادامه دهم به گناه مگرتاکی زندگی میکنم وزنده میمانم؟!آقای من بیابرای سربه راه شدنم دعاکن دعاکن سربه راه اشم وعاشق شمااهل بیت(ع)باشم ونمک خوردم نمکدان نشکنم آقای من خوددم ازخودم بدم آمده است توچطورمراتحمل میکنی؟!

توچطوربازهم هوایم راداری وهمیشه برای من آلوده دعامیکنی؟!من چرابدون خجالت ودربی حیایی وبی غیرتی محض گناه میکنم؟!چرابه من برنمیخوردتادست ازاعمال ناژسندم بردارم؟!

                                                                                          شرمنده اهل بیتم شرمسارم

                                                                                                        التماس دعا

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
انتظار
موضوع:
...................................................................................................................

آقاجان عمریه منتظردیدن یک کربلات توشب جمعه ام توهیئتاتوروضه وقتی اسم حرم میادیهودلم میگیره، نمیدونم شایدانتظارکارشیعه هاست ازیک طرف انتظارامام زمانمون ازطرفی انتظاردیدن حرم هردوسختی خاصی داره ومیشه گفت شایددوری وانتظارکشیدن کمی جذاب وشیرین به نظربیاد ولی بعضی وقتایادمون میره امام زمانی هم داریم وبرای اومدنش بایددعاکنیم چراواقعامااینقدبی معرفتیم نسبت به امامون خداوکیلی چقدربرای اومدن آقامون خودمونواصلاح کردیم وموانع ظهورشودرحدتوانمون برطرف کردیم؟!

فقط جمعه هابرای دعاندبه میگیم آقابیاآقابیااینکه نشد من خودمومیگم پرونده سیاه وآلودم به دست امام زمانم میرسه وآقاناراحت میشن وگریه میکنن وبه خدامیگن: ای خدااین نوکروگریه کن ماست ازاعمال نیک من مهدی برداروبه این نوکربیافزای. بعدمادرحق امام زمانمون چکارمیکنیم؟!   

باگناهمون سیلی به امامون میزنیم نمک میخوریم ونمکدون میشکنیم این واقعاانصافه نه انصافه؟!

هرجمعه که تومجلس دعاندبه برین نهایتاشاید۱۰تا۲۰نفرتومجلس باشن بعدغربت ندبه و غربت امام زمونمون کمی درک میکنیم.

نمیدونم چراامامون توخونه یکی ازماهانمیاینوبمونن توبیابون یک گوشه خیمشونوعلم کردن یعنی مالیاقتمون ازخاک بیابون کمتره که امام زمانمون اونجا خیمه زدن؟!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
ازدست دادن یک باغبان گل
موضوع:
...................................................................................................................

اناللّه وانا علیه الراجعون

روزگارخوشم تمام ولبخندی که داشتم وباعث میشدازاین لبخندمن بقیه هم لبخندبزنندمرد.

من بهترین گل باغم نه بهترین باغبانم راازدست دادم والان سه روز ازپرپرشدنش میگذرد.

خیلی سخت است که برسربیماری باشی واوجلوی چشمانت پربزند.

اوتنهاتکیه گاهم بودارمادربزرگم بو وانگارهمین دیروز بودکه به عمه ام گفت برایم چای بیاورد.

اصلا خال خوبی ندارم خنده هایی که ازاعماق قلبم برمیخواست دیگر مردوخنده هاولبخندهایم

همه ازروی دلم است وحالا داغدارکسی هستم که آرزوداشت دامادیم راببیند.

آسمان آبی دنیابرایم تیره است حال اودرزیزخاک خفته وازمنی که دم میزدومرادوست داشت فراموش کرده

ومرا به حال خودم گذاشته برای من وآمرزش اودعا کنید حال بیشترازقبل تنها وتنهاترشدم.

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
ولادت امیرالمومنین(ع)
موضوع:
...................................................................................................................

 

ای وجه رب العالمین هویاامیرالمومنین

ای قبله اهل یقین هو یا امیرالمومنین

راه طلب پویم تورادرهرکجاجویم تورا

درهرنفس گویم چنین هو یا امیرالمومنین

خیل ملائک لشکرت،تاج ولایت برسرت

ملک حقت زیزنگین هو یا امیرالمومنین

توجان پاک مصطفی وصف توازقول خدا

آیات فرقان مبین هو یا امیرالمومنین

اول تویی،آخرتویی،یاورتویی،ناصرتویی

براولین وآخرین هو یا امیرالمومنین

ازبهرخدمت روزوشب،استاده باعجزوادب

بردرگهت روح الامین هویا امیرالمومنین

سوی محبان کن نظر،محفوظشان دارازخطر

ای حب توحصن حصین هو یا امیرالمونین

داردصغیر بی نوابرآستانت التجا

مگذارش ازمحنت غمین هو یا امیرالمونین

السلام علیک یاعلی بن ابیطالب(ع)!!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
ولادت حضرت فاطمه(س)
موضوع:
...................................................................................................................

  

 

 خلقت کائنات شد، بهر وجودفاطمه(س)

زنده همه جهان شداز، یمن وجودفاطمه(س)

پیش حریم حرمتش، خیل ملک کشیده صف

ازسرشوق جملگی،محو سجودفاطمه(س)

رونق دین مصطفی، هست به چشم اهل دل

هم زقیام فاطمه(س)،هم زقعودفاطمه(س)

ازپس رحلت نبی(ص)، کس نزده ست درجهان

غیرامیرالمومتین(ع)، گام به سوی فاطمه(س)

همچو خسی درآتشس،قهرخداکشدهمی

هرکه کندتجاوزاز، حق وحدودفاطمه(س)

بهررضای مصطفی(ص)، ازره مهر روزوشب

نام علی مرتضی(ع)، گشت سرودفاطمه(س)

درهمه طول زندگی، بعدمحمد(ص) وعلی(ع)

باحسنین(ع) بودو بس، گفت وشنودفاطمه(س)

هست به دل مرا به کجا؟ غیرمحبت علی(ع)

کی به زبان من بوٍ‌د، غیردرودفاطمه(س)؟

میلاد بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س) به مقدم صاحت امام زمان(عج)ومسلمین تبریک وتهنیت باد

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
وقتی که نیستی
موضوع:
...................................................................................................................

هرشب من ازخیال توسرشارمی شوم

هرصبح بااذان توبیدارمی شوم

کارم فقط به راه شما خیره ماندن است

شغل مرانگیرکه بیکارمی شوم

دست خودم که نیست مراسرزنش مکن

ازسوی دل به عشق تواجبارمی شوم

بیچاره من که ازطرف چشم های تو

روزی هزارمرتبه احضارمی شوم

وقتی که نیستی چه امیدی به ماندن است

اززندگی بدون توبیزارمی شوم

برگردتادوباره به عشقت یقین کننم

بی تودچارشایدوانگارمی شوم

روزم به روزمرّگی غیبتت گذشت

امادوباره شب زتوسرشارمی شوم

ازرونمیرم همیشه همین بوده،بازهم

فردادچاراین همه تکرارمی شوم

یااباصالح المهدی ادرکنی!!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
خداحافظ محرم
موضوع:
...................................................................................................................

سلام دوستان:

انشاا...دوماهی که گذشت موردقبول حق تعالی وخودصاحب عزاواهل بیت عصمت وطهارت(ع)بخصوص-

-مادرسادات حضرت زهرا(س)وعمه سادات زینب کبری(س)قرار گرفته باشه.آمین

نمیدونم که شماتواین دوماه ازارباب چه حاجتی روخواستسید؟شایدهم تاالان جواب گرفتید‌‌‌‌،اگه حاجتتونو-

-گرفتیدالتماس دعامعلومه ارباب هواتونوخیلی داره وشماهمخوبیدکه خداحاجتتونوداده.

نمیدونم شایدبعضی ازشماکربلارومثل من ندیدشایدحاجتتون این بوده که ارباب یه تذکره کربلاروبهتون بده-

-شایدهم بعضی ها جواب گرفتندبازم خوشابحالتون من دقیقاپنج ساله که محرم وصفرحاجتم کربلا بوده-

-وهست ولی تاحالا یک دفعه هم مشرف نشدم شایدحکمتی دارد!براهمین ازشماخوبانی که ازمن -

-خیلی بهترین ونزدیکیتون باخدا زیاده وارتباطتون همیشه وصل بوده وهست والحمدا....قطع شدنی هم-

-نیست برای من عاصی وگنه کاردعاکنیدکه منم مثل شما مانندآب صاف وزلال وپاک بشم تاشایدبادعای-

-شماازاینی که هستم بهتربشم وبه حاجتم برسم.

                                                                         التماس دعا

 

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
یاس ولایت
موضوع:
...................................................................................................................

بازدرگوشه غربت نفسم میگیرد

سینه تنگ است برایت،نفسم می گرد

بی جواب است سوالم به شهیدان برسم

بازازهق هق حسرت،نفسم می گیرد

چه شداینسان به بدیدست رفاقت دادم

نالم ازشدّت حیرت،نفسم می گیرد

دیشب ازحنجره خسته من خون می ریخت

بس که کردم زتوصحبت،نفسم می گیرد

عاقبت یادغمت قاتل این جان گردد

گاه یادت زحرارت،نفسم می گیرد

بی تودرحیطه این شهرغبارآلوده

یاس خوشبوی ولایت،نفسم میگیرد

الهّم عجل لولیک الفرج!!!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
محرم
موضوع:
...................................................................................................................

بی حسین بن علی احساس پیری میکنم

نی که پیری بلکه احساس حقیری میکنم

گفت سائل:ازچه رومحکم به سینه میزنی؟

گفتم ازآیینه دل گردگیری میکنم

یارّب الحسین به حقّ الحسین اشف صدرالحسین بظهورالحجه!!!!!

دراین ایام سوگواری مراهم دعاکنید التماس دعا.

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
ای حسین(ع)
موضوع:
...................................................................................................................

ای حسین،ای پادشاه دین ما

ای حسین،ای خامس ال عبا

ای حسین،ماراببرتا کربلا

ای حسین،بنگربه حال زارما

این شعروخوداهل بیت(ع)وبالطف وعنایت خداوارباب بودکه گفتم ولی هنوزناقصه که باید تکمیل بشه گفتم گذاشتن

این دوبیتی دروبلاگم خالی ازلطف نیست.التماس دعا

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
یک شب
موضوع:
...................................................................................................................

یک شب اگربخواب من آیی چه میشود؟

یکباراگررخت بنمایی چه میشود؟

جزحسرت نگاه تو نبود مرابه دل

یکشب اگربخواب من ایی چه میشود؟

توشهریارملک وجوّدی ومن گدا

شه،گرنظرکندبه گدایی چه میشود؟

درپشت پرده ای و ربائی زسینه دل

بی پرده رخ اگربنمایی چه میشود؟

ازدوری توآیینه دل گرفته زنگ

این زنگ راگربزدایی چه میشود؟

کرده سیاه،روزمراشام هجرتو

این شام اگرتوصبح نمایی چه میشود؟

دردشت آرزوی لقای توچون منی

گرره برد زلطف بجایی چه میشود؟

خارغمت خلیده چشمم اگرزلطف

آری برون توخار چشمی چه میشود؟

یااباصالح المهدی ادرکنی!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
غروب جمعه
موضوع:
...................................................................................................................

درغروب انتظارش خشته ام

دل به امید نگاهش بسته ام

باعبور لحظه هاگل میکنم

عهدمیخوانم توسل میکنم

جمعه رابااشک آذین میکنم

غرق عطرآل یاسین میکنم

جمعه بودامروزروزآه من

هرچه ماندم درنیامدماه من

بازهم یک جمعه دیگرگذشت

روزموعود دل ودلبرگذشت

بازهم چشمم به راهش شدسپید

بازبیچاره دلم درخون تپید

الهّم عجّل لولیک الفرج!!!!

 

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
سینه زنی شهادت حضرت زهرا(س)
موضوع:
...................................................................................................................

کوچه،سیلی،یه صورت نیلی

مادر،مادر،مادرمادر،مادر

"مادرپاشوچشاتوواکن"

"یه باربراخودت دعا کن"

مادر،مادر،مادرمادر،مادر

کوچه،سیلی،یه صورت نیلی

مادرببین موهام پریشونه

مادرببین چشام چه پرخونه

مادر،مادر،مادرمادر،مادر

کوچه،سیلی،یه صورت نیلی

مادرببین دلم چه پردرده

مادرببین قلبم پرازخونه

مادر،مادر،مادرمادر،مادر

کوچه،سیلی،یه صورت نیلی

مادرچرااینقده بی تابی

مادرشده صورتت مهتابی

یاربّ الحسین بحق الحسین اشف صدرالحسین بظهورالحجة!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
هدف ازایجادوبلاگ
موضوع:
...................................................................................................................

هدفم ازایجاداین وبلاگ این بودکه انچه دردلم دارم دروبلاگم به نمایش-

-گذارم واز کمک ونظرات شما عزیزان استفاده کنم تاوبلاگم را بهتراز قبل-

-کنم و از ابتدا بانام زیبای صاحب الزمان شروع کردم تاخودشان کمکم-

-کنندونمک شاعریشان را دردرون قلبم بریزند.

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
ریشه کن ظلم
موضوع:
...................................................................................................................

ای ریشه کن ظلم وستم،مهدی جان!

برخیزونماتوقدعلم، مهدی جان!

براهل ستم بتاز، مانند علی!

امروز تو با تیغ دو، دم مهدی جان!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
عذرخواهی
موضوع:
...................................................................................................................

سلام دوستان امیدوارم که خوب،سرحال وشاداب وخنده روباشید.

من به همه شمایک عذرخواهی بده کارم که دوماه به روزنبودم وکم تربه شماسرمیزدم وبه روزنبودم

این بنده حقیرحقیقتادرگیرامتحانات دانشگاه وکلی درس وکنفراس بودم که حضورم دروبلاگ خودم وشما

عزیزان کم رنگ وکم رنگ تروحتی وقت خالی هم نداشتم دقیقاامروزامتحان میان ترم دارم خواهشا برام

دعاکنیدانشااله بعدازترمم بیشتربه روزخواهم بود شرمنده.

                                                                                                 التماس دعا

                                                                                        یاعلی

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
تاخیر
موضوع:
...................................................................................................................

 

 دارد زمان آمدنت دیر می شود

 دارد جوان سینه زنت پیر می شود

 

 وقتی به نامه ی عملم خیره می شوی

 اشک از دو دیده ی تو سرازیر می شود

 

 کی این دل رمیده ی من هم؛ زهیروار

 در دام چشم های تو تسخیر می شود؟


 این کشتی شکسته ی طوفان معصیت

 با ذوق دست توست، که تعمیر می شود

 

 حس می کنم که پای دلم لحظه ی گناه

 با حلقه های زلف تو درگیر می شود

 

 در قطره های اشک قنوت شب شما

 عکس ضریح گمشده تکثیر می شود

 

 تقصیر گریه های غریبانه ی شماست

 دنيا غروب جمعه چه دلگیر می شود!؟

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
رونمای تو
موضوع:
...................................................................................................................

تاچنددرفراق تو آه وفقان کنیم؟

باید مگر زغصّه توترک جان کنیم؟

ماازمیان خلق تورابرگزیده ایم

بیهوده نیست نازبه هفت آسمان کنیم

این جان بی لیاقت ما رونمای توست

بادیدن جمال توتقدیم آن کنیم

کی حاضریم عشق خدادادی تورا

تعویض باحکومت کلّ جهان کنیم؟

ماهم درآرزوی وصال توسوختیم

لطفی که درجزیره خضرامکان کنیم

آیاشود قبول کنی تاشبی تورا

درکلبه محقّرخود میهمان کنیم

ما-چون به حصن امن توهستیم

خودرازهرچه فتنه بود درامان کنیم

شایداین جمعه بیاید شاید.... 

اللّهم العجل لولیک الفرج!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
سه نسخه
موضوع:
...................................................................................................................

هرچندکه عاصی شدم ودورم از این در

باز آمدم ودرپی یک فرصت دیگر

دلتنگ توام آمده ام تاکه بگویم:

بیرون شدنی نیست غم عشق توازسر

دررابگشاوبه من وخویش نظرکن

توشاه تراز پیش ومن ازقبل گداتر

اسباب بدآوردن وبیچارگیم چیست؟

گررفته ام ازیادمرایادآور!

محتج توام،گریه من معنیش این است

آن قدرکه یک کودک نوزاد به مادر

افتاده ام ازپا،شده ام بارکشی که

کج رفته وحالاشده راهش دوبرابر

یادست مرا باز بگیروکمکم کن

یادست بشوی ازمن وبگذارم بگذر

یادتوگرامی است چه باشی چه نباشی

بسته است مسیرت هم ازاین ورهم از آن ور

آن سوتویی ودیدن درد همه ما

بگذار از این نامه سه نخسخه بفرستم

شاید که تورایافت یکی ازسه کبوتر

اللّهم العجل لولیک الفرج!!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
زودبرگرد
موضوع:
...................................................................................................................

 

انتظارتو به کشتن دهدآخرمارا

شب سحرگشت بگوتا چه کنم فردارا

میهمان دل حیرتزده ام باش دمی

که نگاه توتسلس ست دل شیدا را

گربیایی همه جا رنگ صفا میگیرد

عشق،پرمیکند ازآمدنت دنیارا

تکیه بر کعبه کن ای قبله امیّدوبگیر

انتقام گل پرپرشده طاهارا

زودبرگردکه جز اشک شفابخش تو نیست

مرهمی بازوی نیلیّ ودل زهرارا

مژده آمدنت قیمت جان می ارزد

تاری ازموی توآقابه جهان می ارزد

یاابا صالح المهدی ادرکنی!!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
نویدوصال
موضوع:
...................................................................................................................

تنها دل ازنویدوصال تو خرّم است

ورنه زدرددوری توغرق ماتم است

بین خداوبنده اگررشته ای بود

این رشته کی بدون ولای تومحکم است؟!

درآسمان حسن-که صداها ستاره است-

کی نّیری چونیّرحسن تواعظم است؟!

یک جرعه ای زآب گوارای وصل تو

خوش تر زنهرکوثر وازآب زمزم است

تنهانه شیعه چشم امیدش به دست توست

بردست لطف ورحمت توچشم عالم است

ای سرگل خلایق وسر منشأوجود

تا کی زغصّه بر گل روی توشبنم است؟!

عشّاق دلشکسته وچشم انتظاررا

هرلحظه بی بهارت محّرم است

دیگر بیا برای نظام امور خلق

خودشاهدی که وضع خلایق چه درهم است!

جزیاد جانفزاوخیال وصال تو

مارا کجا به خلوت دل یاروهمدم است؟

اللهّم العّجل لولیک الفرج!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
بیمارو طبیب
موضوع:
...................................................................................................................

زسرتاپا همه دردم، طبیبا

نظرکن بر رخ زردم، طبیبا

یقین دارم که بادیار رویت

فراموشم شود دردم، طبیبا

به لب جانم رسیده همّتی کن

به قربان سرت گردم، طبیبا

مگربایک نگاه خودببخشی

شفایی بردل سردم، طبیبا

یقین دارم علاجم باتوباشد

که روسوی تو آوردم، طبیبا

مپرس ازمن:که با تو این چنین کرد؟

خودم کردم:خطا کردم، طبیبا

نه تنها وقت طغیان غم ودرد

که می خوانم تو را هردم

نظیر"ملتجی" بهرمداوا

به غیرت رو نیاوردم،طبیبا

یاابا صالح المهدی ادرکنی!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
سگ و قافله
موضوع:
...................................................................................................................

گرچه یک عمرمن ازدلبر خود بی خبرم

لحظه ای نیست که یادش برود ازنظرم

نظر مرحمت دوست اگر قطع شود

آنی وکمتر ازآن،طعمه صدها خطرم

عمربگذشت ولیکن به خدا خشنودم

که ازاین عمربودمهروولایش ثمرم

ای خوش آن دیده که برچهره جانان واشد

من که ازحسرت اومانده به ره چشم ترم

نه که امروز بود دیده من برراهش

ازهمان روزازل منتظرمنتظرم

نه مرا قدرت پروازسرکویش بود

داده او،ازکرم ولطف،چنین بال وپرم

روزمحشر ـ که بپرسند:که هستی؟ ـ گویم:

من سگ قافله مهدی(عج) ثانی عشرم

"ملتجی"راهمه وابسته به اومیدانند

شکرلله به وابسته وابستگی اش مشتهرم

اللّهم العجّل لولیک الفرج!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
مونس شکسته دلان
موضوع:
...................................................................................................................

کی می شود به رهبرخوداقتداکنیم؟

درراه یاریش سر و جان را فدا کنیم؟

ازبهر رونمای جمال منیر او

این جان بی لیاقت خودراعطا کنیم

ازلطف حق همیشه وهرجاعلی الدوام

باسوزدل برای ظهورش دعاکنیم

درمانده هرکجاکه شویم،ازصمیم دل

آن مونس شکسته دلان راصداکنیم

ماریزه خوارخوان عنایات آن شهیم

کی حق شکر نعمت اورا اداکنیم؟

ای مهربان طبیب،بگودرد هجر را

بایدکجا وازچه طریقی دواکنیم؟

درجمع عاشقان ومحبان مخلصت

بایاد جانفزای تو هردم صفا کنیم

یا صاحب الزمان(عج)به توتا(ملتجی) شدیم

کی رو ه سوی درگه غیرشماکنیم؟

اللّهم العجّل لولیک الفرج!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
شکایت
موضوع:
...................................................................................................................

من ازخودم به خداوائمه اطهار(ع)به خصوص محضحرمقدس-

-امام زمان(عج)شکایت میکنم که چرامن نبایدهای دین را-

-انجام دادام وبه بایدهای دین عمل نکردم وقلب مبارکشان-

-راازخودم رنجاندم وشکستم وباعث شدم تاظهورشان به -

تعویق بیافتدوهمین بس که مقصرهستم که مولا واربابم-

-این جمعه هم نیامد.

به پایان آمدیم دفترحکایت همچنان باقی است!!!!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |
گلایه
موضوع:
...................................................................................................................

بیابه بال کبوتر ترانه بنویسیم

بهاررا غزلی عاشقانه بنویسیم

به دشت روز،به دریا،به باوه خورشید

چکامه ای ز شرنگ شبانه بنویسیم

به روح باغ،به جنگل، به بیکرانه دشت

حکایتی ز غم بیکرانه بنویسیم

به روی کاغذدل بامرکب فریاد

شکایتی به خدای یگانه بنویسیم

بیا انکه جهان درمدارقدرت اوست

ز زخمهای تن و، تازیانه بنویسیم

بیاحدیث غم تلخ خشکسالی را

فقط به صاحب نبض زمانه بنویسیم

درازنای شب بی فروغ هستی را

به افتاب بلند اشیانه بنویسیم

به این امیدکه مهدی دوباره برگردد

بیا ببال کبوترترانه بنویسیم

ای پادشه خوبان دادازغم تنهایی وقت است که بازآیی؟!

نوشته شده توسط: محمدمهدی قانع | لینک ثابت |

........................................................................................................................
........................................................................................................................

آخرین مطالب ارسالیاین قالب برای رضایت و خشنودی حضرت زهرا(س) طراحی شده است. برای استفاده از قالب سه صلوات برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان(عج) بفرستید!